คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบฐานข้อมูล EDMan update 2012.3.20
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
รหัสประจำตัว : 
รหัสผ่าน :  
ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
พัฒนาโดย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้พัฒนา 
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
     อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
     นายยุทธการณ์ มุ้ยมี
     นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
     นางสาวสายทองแซ่ตัน
     นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
     นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล