แบบสอบถามออนไลน์
ชั้นปี
ชื่อ สกุล
เพศ ชาย หญิง
จบการศึกษามาจากโรงเรียน จังหวัดใด
Email
Facebook
เบอร์โทร
นักเรียนทราบข้อมูลการศึกษาต่อในคณะจากช่องทางใด และกิจกรรมใด(เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
Facebook คณะ
Website คณะ
Google/Web อื่น
เว็บเด็กดี(Dek-d.com)
แผ่นพับ/โปสเตอร์
คณะได้ไปประชาสมพันธ์ที่โรงเรียน
Roadshow ของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รุ่นพี่ /ศิษย์เก่า
ช่องทางอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ