เข้าสู่ระบบ
Username
Username
  


วัตถุประสงค์
ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์พัฒนาขึ้นโดย มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของคณะฯ สามารถ ออกเลขทะเบียนหนังสือได้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้การออกเลขทะเบียนหนังสือสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน


แจ้ง / สอบถามปัญหา
งานสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 074286318 (6318)
ขั้นตอนการออกเลขที่หนังสือจากระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866 E-mail : agro_pr@group.psu.ac.th