เลขประจำตัวประชาชน

   ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรดอ่านก่อนพิมพ์ใบสมัครในระบบออนไลน์ !!! ? ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลำดับที่ 1-3 แจ้งเลือกลำดับสาขาที่ต้องการจะเรียน จำนวน 3 สาขา (เรียงตามลำดับ) แจ้งมาที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาง E-mail: habeebah.la@psu.ac.th ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อจะได้เพิ่มข้อมูลของท่านในระบบสมัครออนไลน์ให้สมบูรณ์ (ก่อนที่ท่านจะพิมพ์ใบสมัครเพื่อ ประกอบการสอบสัมภาษณ์) โดยสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. มีดังนี้
       1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
       2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
       3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์คณะฯ http://agro.psu.ac.th/
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866 E-mail : agro_admission@group.psu.ac.th
สมัครศึกษาต่อโครงการพิเศษ หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ/แจ้งโอนเงิน