เลือกโครงการที่สมัคร
หมายเหตุ   
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร หากหลังจากระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866 E-mail : agro_admission@group.psu.ac.th