คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866

แจ้งปัญหาการใช้งานที่
งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ 074-286318 , ภายใน (6318)
Email : phoowanat.k@psu.ac.th